Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się dwoma spośród czterech skarg na ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników. W sprawie dwóch pozostałych skarg będzie przeprowadzona kontrola wstępna.

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2012-01-13 o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok.

„Sprawa o sygn.. akt Tw 12/12 zakończyła się odmową na etapie kontroli wstępnej, sprawa Tw 58/12 znajduje się na etapie kontroli wstępnej, gdyż KRiR zgodnie z przepisami ustawy o TK jest podmiotem o ograniczonej legitymacji procesowej” – dowiadujemy się w Trybunale Konstytucyjnym.

Podobnie stało się ze skargami złożonymi przez Niezależny Samorządny Zw. Zaw. Rolników Indywidualnych "Solidarność":  „Sprawa Tw 24/12  zakończyła się odmową na etapie kontroli wstępnej, sprawa o sygn. akt Tw 40/12 znajduje się na etapie kontroli wstępnej, gdyż NSZZ RI "Solidarność" również zgodnie z przepisami ustawy o TK jest podmiotem o ograniczonej legitymacji procesowej” – poinformował Trybunał.

A co się kryje za uzasadnieniami? TK uznał, że Rada nie była uprawniona do złożenia skargi: „sędzia Trybunału Konstytucyjnego zarządzeniem z 8 maja 2012 r. wezwał wnioskodawcę o doręczenie oryginału oraz czterech odpisów, po pierwsze, uchwały Rady w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, po drugie, wyciągu z protokołu posiedzenia Rady, wraz z listą obecności. Wnioskodawca nie doręczył stosownej uchwały Rady ani protokołu. Okoliczność ta jest równoznaczna z nieusunięciem braków formalnych w wyznaczonym terminie i stanowi samoistną podstawę odmowy nadania wnioskowi dalszego biegu zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o TK.”

Zatem w szczegóły nie wnikajmy.

Podobne jest uzasadnienie odmowy zajęcia się wnioskiem NSZZ RI. Związki zawodowe mogły zaskarżyć ustawę po podjęciu uchwały. „W powołanej uchwale Rada nie konkretyzuje, które przepisy ustawy o składkach mają podlegać badaniu przez Trybunał, ani nie wskazuje postanowień Konstytucji, z którymi – zdaniem Rady – ustawa o składkach jest niezgodna” – podał sąd.

„Ze względu na powyższe skierowany do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który nie stanowi ścisłej realizacji uchwały podjętej uprzednio przez ogólnokrajowy organ związku zawodowego, nie może być uznany za pismo skutecznie wszczynające postępowanie (art. 31 ust. 1 ustawy o TK).”