Ministerstwa Rolnictwo przypomniało w odpowiedzi, że rolnik ma obowiązek ubezpieczania upraw na gruntach, na które uzyskał dopłaty bezpośrednie: Uprzejmie informuję, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw. Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych będących aktualnie na polu (z wyłączeniem łąk i pastwisk)  powinna być ubezpieczona od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Ministerstwo podkreśla również, że rolnik, który nie ubezpieczył upraw, podlega karze.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku.

Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Odpowiadając na wątpliwość czytelnika, Ministerstwo podało, że

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1857/2006, w przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym obejmującej ochroną co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym powinna być pomniejszona o połowę.