Jak przypomina ARiMR, w kwietniu ub. roku wprowadzono możliwość pozostawienie wniosku z PROW bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia oraz przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

Przygotowany projekt nowelizacji przepisów przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności – obecnie można to zrobić w dowolnym czasie, a po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie ściśle określony i po jego upływie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W uzasadnieniu projektu stosownych zmian w ustawach podano natomiast: „Mając na względzie, iż, z uwagi na wydłużający się okres trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 i niemożliwość przewidzenia prawdopodobnego terminu jego ustania, rozwiązania przewidziane w art. 67b ust. 1, 2 i 6 utrudniają należyte zarządzanie środkami finansowymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i opóźniają ich wydatkowanie, proponuje się uchylenie tych przepisów.

Należy jednak podkreślić, że uchylenie ww. przepisów nie wpłynie znacząco na pogorszenie sytuacji podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej.”

Jak więc będzie? Zależy, czy wniosek dotyczy pomocy udzielanej w drodze umowy czy decyzji.

W uzasadnieniu projektu zmian w ustawie o PROW 2014-2020 podano, że w przypadku instrumentów wsparcia, dla których pomoc przyznawana jest w drodze umowy o przyznaniu pomocy oraz w przypadku pomocy technicznej, stosowne rozwiązania prawne, możliwe do zastosowania również w sytuacji związanej z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, znajdują się już w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ustawy o PROW 2014-2020.

W przepisach tych ustanowiono mechanizm przywracania terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, na prośbę tego podmiotu, jeżeli podmiot ten:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy”.

Z kolei w odniesieniu do instrumentów wsparcia, w przypadku których pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, znajdują zastosowanie przepisy art. 64 i 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 256, 695 i 1298), zwanej dalej „Kpa”. Zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Termin z przepisu art. 64 § 2 Kpa traktować należy tak jak termin o charakterze instrukcyjnym, wskazany wprost przez ustawodawcę, a zatem terminu tego się nie przywraca. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy po upływie terminu może złożyć uzupełniony wniosek i organ ma obowiązek jego rozpoznania. Jeżeli podmiot ten dopełni czynności po terminie wyznaczonym przez ARiMR - wniosek jest dalej procedowany, postępowanie o przyznanie pomocy jest kontynuowane (ale nie na podstawie art. 58 Kpa). Natomiast zgodnie z art. 50 § 1 Kpa organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Termin wyznaczony przez organ administracji (termin do złożenia wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów) jest terminem proceduralnym o charakterze zwykłym (porządkowym, instrukcyjnym). A zatem (jw.) organ powinien uznać za skuteczną czynność dokonaną po upływie wyznaczonego terminu/uwzględnić wyjaśnienia złożone po terminie.

Czytaj też:

Zawieszenie postępowania z PROW nie takie znów bezpieczne

 

 

 

 

                                                         ******

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl