Jak podano w projekcie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo m.in. do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników i okresowej emerytury rolniczej.

Projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym dla blisko 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2020 r. to kwota ok. 11,75 mld zł – wyliczono.

Proponuje się, aby dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju.

Emerytury i renty z KRUS pobiera 1148 tys. osób.

Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje w 2020 r. waloryzację od dnia 1 marca polegającą na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2020 r., wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o kwotę 70 zł.  Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. to nie mniej niż 103,24%. Najniższa emerytura wyniesie 1200 zł.

Najniższe emerytury od 2016 r. wzrosły o ok. 25%.