Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przedstawioną przez Ministerstwo Rolnictwa propozycję zaostrzenia przepisów podatkowych dotyczących tuczu nakładczego.

Jak podaje MF, już 28 lutego 2019 r., podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów, jednocześnie uwagi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (również w zakresie propozycji dotyczącej tuczu nakładczego) nie zostały uwzględnione – SKRM w tym zakresie przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Ministra Finansów.

Wyjaśniono też, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązując do postulatów zgłaszanych przez organizacje i przedstawicieli sektora trzody chlewnej, zgłosiło propozycję wyłączenia z zakresu usług rolniczych objętych systemem ryczałtowym, jak również z zakresu obniżonej (8%) stawki podatku VAT usług tuczu nakładczego trzody chlewnej świadczonych „dla podmiotu, który:

- nabywa od rolników na podstawie umowy usługę tuczu powierzając rolnikowi określoną liczbę warchlaków i po wyznaczonym okresie tuczu i odbiorze zwierząt wypłaca wynagrodzenie za wykonaną usługę, lub

- zbywa rolnikowi prosięta lub warchlaki w celu przeprowadzenia przez rolnika tuczu tych zwierząt, i które po okresie tuczu już jako odchowane świnie (tuczniki) nabywa z powrotem od rolnika na podstawie umowy dotyczącej zasad współpracy w zakresie tuczu.”.

W opinii Ministerstwa Rolnictwa brak jest uzasadnienia do stosowania do tych usług obniżonej stawki VAT.

Ministerstwo Finansów ma jednak inne zdanie: „Powyższa propozycja – w ocenie dokonanej przez resort finansów w trakcie procedowania projektu – mogła budzić zastrzeżenia w związku z regulacjami dyrektywy VAT, która w odniesieniu do tego systemu umożliwia państwom członkowskim wyłączenie z systemu ryczałtowego niektórych kategorii rolników (aspekt podmiotowy), jak również w związku z zasadą neutralności (wymagającą, aby takie same lub podobne czynności były traktowane na gruncie VAT w taki sam sposób) – w odniesieniu do takich usług, których przedmiotem mogą być również innego rodzaju zwierzęta.”

Przed zapowiadaną na jutro sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że nie prowadzi prac zmierzających do nowelizacji przepisów z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego, które dotyczyłyby kwestii tuczu nakładczego świń.

Więcej: Po kontroli weterynaryjnej dot. Vennekera oskarżony… hodowca