Raz jeszcze zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, jak nie wpaść w kłopoty po przesianiu obszaru zakwalifikowanego jako TUZ.

Czy TUZ zaorany i przesiany przestaje być TUZ-em?

- Od 5 lat uprawiam mieszankę traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi - mówi czytelnik. - Czy mogę je zaorać i zasiać inną mieszanką?

Ministerstwo wyjaśnia:
„Mając na względzie Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-471/13, definicję należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane odmianą pastewnej rośliny zielnej inną niż uprawiana na nich poprzednio.

W związku z powyższym, w opisanym przypadku, gdy po 5 latach uprawy mieszanki traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi na gruntach ornych (która może być już uznana za trwały użytek zielony), zostanie usunięta darń i wsiana nowa mieszanka, to taka uprawa nadal będzie traktowana jako trwały użytek zielony.

Ponadto, należy zaznaczyć, że trawy obejmują rośliny z rodzaju traw, natomiast do innych zielnych roślin pastewnych zaliczamy (poza gatunkami z rodziny traw) np. koniczyny, lucerny, które występują (rosną) tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj są zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że utrzymanie TUZ stanowi jedną z praktyk zazielenienia, które od 2015 r. jest obowiązkowym komponentem nowego systemu płatności bezpośrednich.

Praktyka utrzymania TUZ obejmuje następujące obowiązki:
1. Na poziomie kraju zostanie wprowadzony obowiązek utrzymania udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, który nie może się zmniejszyć o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego z 2015 r.

Pierwsza informacja o zmniejszeniu lub zwiększeniu się udziału wskaźnika trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru gruntów rolnych w stosunku do wskaźnika referencyjnego z 2015 r. będzie ogłoszona jesienią 2015 r. W przypadku zmniejszenia wskaźnika TUZ o więcej niż 5% w skali kraju, konieczne będzie wdrożenie działań naprawczych polegających na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili trwałe użytki zielone, do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie.

2. Na obszarach Natura 2000 będzie obowiązywał zakaz przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych.

Przewiduje się, że każdy rolnik posiadający TUZ-y cenne przyrodniczo zostanie o tym indywidualnie poinformowany w karcie informacyjnej dołączonej do wstępnie wypełnionego wniosku o płatność w 2015 r. W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

Szczegółowe informacje dotyczące zazielenienia, w tym praktyki utrzymania trwałych użytków zielonych, znajdują się na stronie internetowej www.minrol.gov.pl."