„Zwierzęta o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, są realnym zagrożeniem dla zdrowia stad, do których są wprowadzane. To założenie jest podstawą wprowadzenia systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma zapewnić, że w gospodarstwach utrzymywane są jedynie zwierzęta oznakowane i o znanym pochodzeniu. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt jest gwarantowane jedynie wówczas, gdy dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach będzie możliwe ustalenie wszystkich miejsc ich utrzymywania” – taka jest ocena skutków regulacji zaprojektowanej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Skutek takiego założenia? Danie możliwości powiatowym lekarzom weterynarii likwidacji w drodze decyzji zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Przepis ten umożliwi powiatowym lekarzom weterynarii skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – podano. Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła) - zauważono. Nowy przepis ma usprawnić m.in. walkę z ASF i zapewnić pełniejszą realizację zasady identyfikowalności żywności.

Co nowego w zasadach rejestracji?

Projekt nowej ustawy przygotowano w celu wykonania rozporządzenia 2016/429 w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt i uchylenia w całości ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021, poz. 1542) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Projekt  wprowadza zmiany w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt m.in. w zakresie:

1) obowiązkowej identyfikacji i rejestracji jeleniowatych i wielbłądowatych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych zasad jakim podlegają obecnie rejestrowane i identyfikowane zwierzęta (bydło, owce, kozy, świnie),

2) obowiązkowej rejestracji zakładów drobiu,

3) obowiązkowej rejestracji siedzib stad przez posiadaczy koniowatych oraz właścicieli koniowatych, którzy utrzymują zwierzęta i rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych zwierząt.

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza rozwiązania o charakterze krajowym, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 2016/429, tj.:

1) rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym,

2) obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w formie elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji/ ewidencji w formie papierowej.

Projekt w załączniku.