Sformułowanie tej prawdy wybrzmiało podczas seminarium naukowego „Wpływ kultury prawnej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego”, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium analizowało doświadczenia związane z realizacją projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, zmierzającego do pogłębienia wiedzy o narzędziach i możliwościach współdziałania wspólnot lokalnych funkcjonujących na terenach wiejskich w celu zwiększenia ich aktywnego udziału w procesie stanowienia prawa lokalnego i ogólnokrajowego. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych – 400 osób. Pogłębili swoje kompetencje i nabyli nowe, aby aktywniej i efektywniej uczestniczyć w procesie legislacyjnym.

Podsumowując rolę konsultacji społecznych w procesie kształtowania WPR UE, dr Iwona Nurzyńska przypomniała właśnie, że WPR to nie tylko wsparcie rolnictwa. „Z blisko 60 mld euro rocznie wydatkowanych na finansowanie WPR, ¾ tej kwoty trafia w formie bezpośredniego wsparcia dochodów do blisko 7 mln gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Ze względu na źródła finansowania wspólnotowego budżetu, interesariusze WPR nie ograniczają się dziś jedynie do producentów rolnych, będących głównymi beneficjentami  tej polityki, ale obejmują także podatników unijnych i szerokie grupy konsumentów. Dlatego ich głos musi być słyszalny i wysłuchany w procesie reformowania tej polityki” – zauważyła autorka i podała, iż w konsultacjach  WPR po 2020 roku zebrano ponad 300 tys. opinii, z czego 21 tys. nadesłali rolnicy, 28 tys. obywatele niezwiązani z sektorem rolnym. 55 proc. opinii nadesłano z Niemiec, 11 proc. z Francji i 6,8 proc. z Austrii. Z Polski wysłano 386 ankiet, tj. 0,7 proc.

Przypomnijmy, że dokumenty do konsultowania przetłumaczono na kilka dni przed zakończeniem konsultacji – a o konieczności tego tłumaczenia przekonał właśnie Farmer. Czyżby wpływ języka dokumentów miał też znaczenie z procesie konsultacji?

Więcej: Unia konsultuje WPR, ale... nie tłumaczy konsultowanych dokumentów

Kto konsultuje WPR?