Projekt, który trafił do Sejmu, obejmuje zmianę niektórych ustaw - co znajduje swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiąże się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020.

Chodzi w szczególności o:

- stworzenie podstawy prawnej do przekazywania środków z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kwocie do 150 000 tys. zł i finansowania dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w ramach wydatków zaplanowanych w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Umowy z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat będzie zawierał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w kwocie do 150 000 tys. zł;

- stworzenie podstawy prawnej do przekazywania części nadwyżki środków ZWRSP dla ARiMR na wypłatę pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego lub powodzi z niewykorzystanych w 2019 roku środków z planu finansowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 210 098 tys. zł oraz z niewykorzystanych w 2019 roku środków z planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 43 000 tys. zł.

Zgodnie z budżetem, przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2020 r. w wysokości 2.598.741 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 2.624.127 tys. zł.

Natomiast przychody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 r. zaplanowano w kwocie 686.639 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 156.490 tys. zł., a koszty zaplanowano w kwocie 655.105 tys. zł.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w 2020 r. w wysokości 1.495.350 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.692.250 tys. zł.