Wraz z uchwałą dotyczącą przyjęcia Strategii, zaakceptowano również "Wspólną deklarację na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa". Oba dokumenty przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jest konieczny do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego kraju, co jest priorytetowym zadaniem rządu" - uzasadniono w komunikacie. Według CIR, "Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" zawiera pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich rozwoju do 2030 r.

Głównym celem strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

Ma to zostać osiągnięte przez zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej, poprawę jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska, rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Według CIR planowane działania dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych i rybackich oraz wszystkich obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ich różnych potrzeb rozwojowych. W planowanych działaniach do 2030 r. przewidziano m.in. utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych. Ponadto, zakłada się większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów.

Strategia zakłada także budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną). Stawia też za cel - jak napisano w CIR - dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności. Ponadto jej celem jest tworzenie warunków do większej mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki, np. biogospodarki, a także prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno-spożywczego do zmian klimatu (np. chodzi o zmianę technologii upraw, wdrożenie programu małej retencji).

Jak poinformowało CIR, projektowane działania finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności). Dokument jest spójny ze "Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)" oraz uwzględnia cele rozwojowe przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim. Jednocześnie przestanie obowiązywać uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020.