Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do:

  • wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
  • wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od wójta gminy;
  • wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
  • naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
  • ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
  • bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Według przepisów do właścicieli gruntów i posesji należy: budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową, utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Przy obfitych opadach deszczu brak stałej, systematycznej konserwacji będzie powodować lokalne podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.

Ponadto zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może też odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z poźn. zm.).