Posłowie parlamentu są świadomi że hodowla roślin to innowacyjny proces umożliwiający postęp. Twierdzą, że dostęp do biologicznego materiału roślinnego ma zasadnicze znaczenie dla wspierania innowacji i rozwoju nowych odmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, walki ze zmianami klimatu i zapobiega monopolowi.

Większością głosów uznali, że produkty uzyskane w procesach czysto biologicznych, takie jak: rośliny, nasiona, rodzime cechy lub geny, powinny zostać wyłączone z patentowania. Decyzję zatwierdzili na drodze uchwały 413 głosami poparcia do 86 przeciw, przy 28 głosach wstrzymujących się.

Parlament także w trybie pilnym wezwał Komisję Europejską do wyjaśnienia istniejących przepisów unijnych i przekazania wyjaśnienia do Europejskiego Urzędu Patentów (EPO) dla zapewnienia, że produkty otrzymane na drodze hodowli konwencjonalnej nie mogą być opatentowane. Posłowie nalegają również, by UE i jej państwa członkowskie były zobligowane do zagwarantowania dostępu i możliwości korzystania z materiałów uzyskanych na drodze procesów czysto biologicznej hodowli roślin.

Przyjęta uchwała jest odpowiedzią na decyzję z dnia 25 marca 2015 podjętą przez EPO. Decyzja ta umożliwiła wprowadzenie patentów na pomidora (G0002/12) i brokuł (G0002/13), otrzymanych za pomocą konwencjonalnych technik hodowlanych. EPO twierdzi bowiem, że choć czysto biologiczne sposoby hodowli roślin, takie jak krzyżowania nie mogą być opatentowane, to otrzymane w ten sposób produkty: rośliny, ich owoce mogą uzyskać ochronę patentową w całej UE.

Tymczasem zachodzi obawa, że taka wąska interpretacja obecnych przepisów unijnych może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność UE i prowadzić do tworzenia monopolu na rynku spożywczym. Parlament wzywał EPO do wykluczenia z patentowania wszystkich produktów pochodzących z hodowli tradycyjnej już w rezolucji z dnia 10 maja 2012 r.