UE dopuszcza skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018.

Więcej: W 2018 można uprawiać ugory

Przygotowano dwa projekty rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wprowadzających unijne odstępstwo w naszym kraju.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu zakłada, że w 2018 roku na obszarach uznanych za poszkodowane w wyniku suszy, jaka wystąpiła w okresie od maja do czerwca 2018 r. (za obszar poszkodowany uznaje się przy tym terytorium całego kraju), w przypadku płatności za zazielenienie, za uprawę w ramach dywersyfikacji uznaje się również grunt ugorowany, na którym jest prowadzona produkcja rolna. Odstępstwo to ma na celu umożliwienie wypasania zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach.

Jak podano, do przestrzegania obowiązku dywersyfikacji jest zobowiązanych ok. 230 tys. gospodarstw.

Z kolei projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów stanowi, że w 2018 roku grunty ugorowane, na których prowadzona jest produkcja rolna, uznaje się za obszary proekologiczne EFA.

Do przestrzegania utrzymania obszarów EFA zobowiązanych jest ok. 130 tys. gospodarstw, z czego w 2017 r. w celu wypełnienia tej praktyki ugory zadeklarowało ok. 11 tys. rolników.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.