To drugie rozwiązanie to wynik nowych wymogów związanych z publikowaniem danych dotyczących osób prawnych i stowarzyszeń. Zakłada je rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Projektowana ustawa wprowadza poza tym mechanizm wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy.

O zaliczki mogą wnioskować wyłącznie  beneficjenci działań, w ramach których wspierane są inwestycje – uzasadnia projekt rząd. - Z uwagi na nieinwestycyjny charakter niektórych operacji realizowanych w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy, a   więc niemożność zastosowania mechanizmu zaliczek, proponuje się objęcie beneficjentów tych działań innym mechanizmem wcześniejszego finansowania kosztów kwalifikowalnych, a mianowicie mechanizmem wyprzedzającego finansowania. 

Beneficjenci dwóch ww. działań otrzymają zaliczki, jeżeli nie będą wnioskowali o wyprzedzające finansowanie we wniosku o przyznanie pomocy.

Komisja Rolnictwa wnioskowała o przyjęcie ustawy bez poprawek.