- Proponowane zmiany są korzystne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rozwiązań przyjętych na gruncie krajowym, ale też mają na celu implementację przepisów unijnych – tak prezentowała projekt poseł sprawozdawca Krystyna Sibińska. - I tak: Po pierwsze, projektowane przepisy mają umożliwić producentom niewielkich ilości win owocowych markowych, cydrów, perry i miodów pitnych markowych uzyskanych ze świeżych owoców z własnego gospodarstwa zlecanie ich rozlewu innym przedsiębiorcom. Obecne przepisy mówią o wyrobie i rozlewie, co wiąże się z drogimi inwestycjami w sprzęt do rozlewu. Nowelizacja przepisów spowoduje, że te wyroby winiarskie będą mogły być produkowane bez konieczności posiadania własnych urządzeń do ich rozlewu do opakowań jednostkowych.

Projekt przewiduje też ułatwienia dla przedsiębiorców:

- Po drugie, proponuje się zapisy dotyczące ponownego wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną, którą jest wyrób wyrobów winiarskich. Dotychczas, jak wiadomo, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości przedsiębiorca był wykreślany z rejestru przedsiębiorców wytwarzających wina owocowe markowe, cydry i perry bez określenia, w jakim czasie i na jakich warunkach może być znowu zarejestrowany. Nowelizacja idzie w tym kierunku, aby po trzech latach od wykreślenia przedsiębiorca mógł być wpisany ponownie do rejestru.

Duże zmiany przewidziano w certyfikacji wina.

- Propozycja zmian dotyczy ograniczenia zakresu informacji przekazywanej we wniosku składanym do prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z proponowaną zmianą ustawy we wniosku o certyfikat w zakresie rocznika zbioru winogron, odmiany winorośli nie będzie wymagane podawanie numeru arkuszy mapy. W Polsce nie wytwarza się win w systemie chronionej nazwy geograficznej stąd propozycja takiego uproszczenia. Był to postulat zgłaszany wielokrotnie przez producentów i taka nowelizacja wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.

Zmiany dotyczą też systemu opłat za certyfikację i zmniejszenia zakresu kontroli prowadzonej w ramach certyfikacji do oceny sposobu wyrobu, rozlewu, opakowania, oznakowania wyrobu, warunków przechowywania certyfikowanego wina oraz weryfikacji dokumentów, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów unijnych.

Wydłuża się również termin składania wniosków o wpis do ewidencji z 30 czerwca na 15 lipca, co było jednym z postulatów wynikających z konsultacji społecznych.

Ponieważ w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania.