Rok 2011 przynosi zmiany w uldze na internet oraz uldze rehabilitacyjnej. Uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej. Nie ma obecnie obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania.

Ułatwieniu podlega również system dokumentowania wydatków, uprawniających do ulg podatkowych, w szczególności nie występuje już konieczność posiadania faktury za Internet.

Odliczyć będzie można również wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Nadwyżka wydatków musi wynosić ponad
100 zł miesięcznie. Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby
niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2011 r.

Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Zmianie uległ katalog osób rozliczających się jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Za 2011 r. rozliczenia takiego dokonać mogą: osoby, które w roku podatkowym 2011 pozostawały panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Z rozliczenia nie skorzystają już samotnie wychowujący, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe lub wychowujący dziecko wspólnie z innym rodzicem. W związku ze zmianą zasad ustalania przychodu wyrażonego w walutach obcych, inaczej niż do tej pory wyglądać będzie również rozliczenie podatników zarobkujących za granicą lub dokonujących odliczeń składek ZUS opłacanych poza terytorium Polski.

Ulg i odliczeń jest jeszcze więcej. Poniżej można się z nimi zapoznać