W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmniejszającego udział budżetu krajowego w finansowaniu „Programu dla szkół” w tym roku szkolnym podano, że KOWR oszacował, iż minimalna wartość niewykorzystanych środków finansowych z uwzględnieniem dodatkowych środków przyznanych przez KE wyniesie łącznie 7 968 021,59 zł – a sama kwota niewykorzystana, zaplanowana w budżecie państwa na dofinansowanie tego programu, wynosi 5 395 453,91 zł.

Więcej: Unia dała, a rząd wziął – dzieciom, z programu na mleko i owoce w szkole

Jednak MRiRW zapytane, dlaczego nie wykorzystano dostępnych i zaplanowanych w tym roku szkolnym pieniędzy na „Program dla szkół” tłumaczy, że... „nie ma zagrożenia niewykorzystania dostępnych środków finansowych”.

Dlaczego więc zwiększona dotacja unijna na ten rok prowadzi do zmniejszenia wkładu krajowego?

„Należy podkreślić, że przyznanie dodatkowych środków z budżetu unijnego na bieżący rok szkolny nastąpiło pod koniec marca 2018 r., co znacząco ograniczyło możliwość ich wykorzystania. Dlatego zaproponowano zastąpienie środków krajowych dodatkowo uzyskanymi funduszami unijnymi. Uzyskane w ten sposób oszczędności można by wykorzystać w kolejnym roku szkolnym 2018/2019” - wyjaśniono.

Pozostaje mieć nadzieję, że sformułowanie "można by wykorzystać" zostanie zastąpione "będą wykorzystane".

Program nie jest finansowany z funduszy promocji, ministerstwo nie uważa też, aby była potrzeba umożliwienia zarabiania na nim polskim rolnikom: „Rosnący popyt krajowy jest gwarantem utrzymania dobrych cen dla producentów rolnych” - podano.

Całość odpowiedzi w załączniku.