Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: "Komisja Europejska wyraziła zgodę, żeby skarmiać ryby, chyba od czerwca. W tej chwili badania trwają, żeby wyprodukować sprzęt, który będzie identyfikował białko."

O szczegóły zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

"++Od początku tzw. kryzysu BSE obserwowany jest deficyt białek w bilansie paszowym – informuje Ministerstwo Rolnictwa. - Wiadomym jest również, że jedynym, choć nie w pełni efektywnym, zamiennikiem białka zwierzęcego w paszach jest białko pochodzące z soi. Zamiennik ten musi być sprowadzany do Polski z innych krajów i w większości pochodzi z odmian soi genetycznie zmodyfikowanej.

Mając powyższe na uwadze Polska od początku popiera łagodzenie tzw. zakazu paszowego w stosunku do żywienia zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem przeżuwaczy i jest to zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumencie zwanym Mapą Drogową TSE 2 oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. dotyczącej deficytu białkowego w Unii Europejskiej.

Realizując te wytyczne, jeszcze w kwietniu 2011 r., Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia KE zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia 999/2001. Aktualnie zgodnie z art. 7 (1) tego rozporządzenia obowiązuje zakaz żywienia przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego.

Zakazem tym, z pewnymi zastrzeżeniami, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia, zostały objęte również pozostałe zwierzęta gospodarskie.

Załącznik IV określa warunki, przy zachowaniu których, możliwe jest uzyskanie derogacji od tego zakazu w odniesieniu do żywienia nieprzeżuwaczy.

Wykorzystanie tzw. przetworzonych białek zwierzęcych (PAP) z nieprzeżuwaczy w żywieniu nieprzeżuwaczy będzie możliwe po opracowaniu i przeprowadzeniu walidacji metody pozwalającej na odróżnienie w paszach  gatunku zwierząt od którego białko pochodzi.

Wobec spodziewanego braku poparcia większości Państw Członkowskich oraz braku oficjalnie zatwierdzonej metody wykrywania pochodzenia gatunkowego białek (z gatunków świnie i drób) w mączkach zwierzęcych, KE zdecydowała o przygotowaniu przepisu dot. złagodzenia zakazu żywieniowego jedynie w odniesieniu do żywienia ryb.

Dnia 18 lipca 2012 r. odbyło się głosowanie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik I i IV do rozporządzenia 999/2001 w odniesieniu do zakazu stosowania w żywieniu zwierząt białek pochodzących od nieprzeżuwaczy.

Akt ten dopuszcza stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego niepochodzącego od przeżuwaczy i ryb w żywieniu zwierząt akwakultury.

Rozszerzenie możliwości stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu drobiu i trzody chlewnej, zdaniem KE, możliwe będzie w 2013–2014r.

Zgodnie z zaproponowaną przez Komisję Europejską zmianą zezwolenie na powrót do żywienia białkami zwierzęcymi obejmie początkowo, od dnia 1 czerwca 2013 r., jedynie zwierzęta akwakultury".