Nowelizacja ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego również biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91.

Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przewiduje też ograniczenie dostępności do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (spółkom) znajdującym się w trudnej sytuacji . 

Zgodnie z brzmieniem art. 3a zwrot podatku akcyzowego nie będzie przysługiwał producentowi rolnemu:

1)            będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

2)            będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

3)            bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe kryteria nie będą miały zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Ważna jest też zmiana zwalniająca rolnika z dodatkowych opłat pobieranych za potwierdzenie kopi faktur: do wniosku o zwrot podatku producent rolny będzie załączał faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Zgodnie z proponowanym brzmieniem ust. 3 kopie te nie będą wymagały potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta.

Nowelizacją zajmie się Sejm na najbliższym posiedzeniu.