W projekcie m.in. uściślono zasady udzielania pomocy zasiłkowej dla rolników – pozostałe zmiany mają charakter porządkujący lub wprowadzający możliwość podejmowania czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19, możliwe jest przyznanie zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej: MRiRW informuje o obecnej pomocy w związku z epidemią

Jak podano, dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość przyznania zasiłku chorobowego za okres związany z obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19 osobom podlegającym ubezpieczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast w przypadku ubezpieczonego rolnika lub domownika zasiłek chorobowy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją z powodu COVID-19 przysługiwał dopiero, gdyby okres obowiązkowej kwarantanny lub hospitalizacji z powodu COVID-19 wynosił co najmniej 30 dni.

Tymczasem okres kwarantanny trwa 14 dni. „Oznacza to, że rolnik/domownik nie miał możliwości otrzymania zasiłku chorobowego w związku z odbywaniem obowiązkowej kwarantanny w związku z COVID-19. Chcąc zrównać prawa osób podlegających ubezpieczeniu w systemie rolniczym z prawem osób podlegających ubezpieczeniu w systemie powszechnym ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przyznano rolnikowi/domownikowi prawa do zasiłku w związku z obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19 na takich zasadach jak w przypadku osób objętych systemem powszechnym. Z uwagi, że rolnicy nie wykazują dochodu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w przypadku rolnika/domownika zasiłek w związku z obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przyznawany jest w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Konieczne jest doprecyzowanie tych przepisów poprzez wskazanie: podmiotu wypłacającego zasiłek (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), zasad wypłaty zasiłku oraz źródła finansowania wypłat zasiłku” - podano.

Proponowane przepisy wskazują zatem ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jako ustawę, którą należy odpowiednio stosować do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu kwarantanny ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kolejna proponowana zmiana ma również na celu wyeliminowanie zbiegu praw do wypłaty zasiłku przyznawanego z tytułu kwarantanny oraz prawa do:

1) zasiłku chorobowego przyznawanego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) zasiłku chorobowego przyznawanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponadto zmiana ma na celu wprowadzenie zasiłku przyznawanego ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, do katalogu świadczeń wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Projektowany przepis zwalania rolników i domowników z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem zasiłku.