Wydłużenie obowiązywania PROW 2014-2020 i zmiany wprowadzone w samym programie sprawiły, że MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej:

Pomoc z PROW także na rozwój usług leśnych oraz rozpoczynanie określonej działalności

Przyjęto wydłużenie ostatecznego czasu na zakończenie realizacji operacji, tj. nie później niż do 30 czerwca 2025 r.

Poza tym proponuje się poszerzenie rodzaju świadczonych usług o usługi leśne, jak również poszerzenie zakresu świadczonych usług związanych z rolnictwem - co zaowocowało też zmianą nazwy poddziałania.

 

Na wsi potrzebne usługi leśne

Poszerzenie rodzaju typu operacji o świadczenie usług leśnych ma na celu umożliwienie uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśniczych – podano. „Ze względu na to, iż poszerzenie rodzaju typu operacji o usługi leśne w ramach poddziałania ukierunkowane będzie na przedsiębiorstwa, które już świadczą te usługi na obszarach wiejskich, o wsparcie ubiegać się będą mogły przedsiębiorstwa, które świadczą te usługi co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, adekwatnie do warunku przyznania pomocy w ramach dotychczasowego wsparcia w ramach usług rolniczych” – zaznaczono.

Inwestycje mają obejmować koszty związane z zakupem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do realizacji operacji w ramach świadczenia usług leśnych.

 

Usługi wodne i Rolnictwo 4.0 także dla nowych podmiotów

W ramach operacji polegających na świadczeniu usług związanych z rolnictwem możliwe będzie ubieganie się o pomoc w ramach świadczenia dotychczasowych usług wspomagających produkcję roślinną lub wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, lub następujących po zbiorach, na rozwój działalności gospodarczej, którą wnioskodawca prowadzi przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto wnioskodawca w ramach usług rolniczych będzie mógł wystąpić o pomoc na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0.

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych oraz ich związków, a operacje realizowane w ramach świadczenia takich usług będą premiowane i nie będzie miał zastosowania wymóg spełnienia dwuletniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Premiowane będą też operacje w następujących obszarach tematycznych: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt. Jak zaznaczono przy tym, „rolnictwo precyzyjne uwzględnia jedynie zmienność w terenie, natomiast rolnictwo inteligentne jako Rolnictwo 4.0 wykracza poza to, opierając zarządzanie zadaniami nie tylko na parametrach lokalizacji, ale także na dodatkowych danych”. Cel? „Poszerzenie zakresu wsparcia w ramach świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0 pozwoli nie tylko zwiększyć efektywność upraw, ale wpłynie również na obniżenie zanieczyszczenia plonów i środowiska.”

Beneficjentami będą mogły być podmioty, również z branży IT, mające doświadczenie w tym zakresie i rozwijające swoją działalność usługową na obszarach wiejskich, jak również podejmujące taką działalność usługową po raz pierwszy.

Dla obu tych typów usług proponuje się zwiększyć wysokość refundacji do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

  

Usługa mycia i dezynfekcji bardzo potrzebna w epidemii

Wsparcie usług związanych z rolnictwem i leśnictwem proponuje się poszerzyć również o usługi w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych w celu zwiększenia dostępności do profesjonalnych usług świadczonych w ramach tej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – jak zaznaczono, jest to szczególnie ważne w czasie epidemii.

O pomoc będą mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa, podejmą albo już wykonują działalność gospodarczą w tym zakresie. Kosztami kwalifikowalnymi będą mogły być koszty zakupu lub koszty związane z umową leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do realizacji operacji.

Zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2021 roku, na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” było dostępne 2 539 722 747,63 zł, zawarto umowy na 40,40% limitu, wypłacono 27,65% limitu.

Projekt w załączniku.