Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany w zasadach udzielania pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” z PROW.

Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość ubiegania się o wsparcie przez podmioty zagraniczne, które prowadzą działalność na obszarze Polski. Warunkiem będzie wpis do KRS od co najmniej dwóch lat.

Zaproponowano skrócenie czasu realizacji operacji – byłoby to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przy operacji jednoetapowej i 24 miesiące dla operacji realizowanej w dwóch etapach. Skróceniu miałby ulec czas realizacji operacji będących przedmiotem leasingu – zakończenie realizacji umowy musi nastąpić 36 miesięcy od zawarcia umowy.

Ma to pomóc w nieblokowaniu środków dostępnych na wsparcie z tego działania.

Ponadto zaproponowano kilka drobnych i ujednolicających zmian, m.in. w katalogu kosztów ogólnych nie będzie kosztów związanych z dokumentacją techniczną, nie będzie też obowiązku dołączania do wniosku kopii promesy udzielenia kredytu lub pożyczki – gdy operacja będzie współfinansowana z kredytu lub pożyczki.

Dotychczas na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” przeprowadzono jeden nabór wniosków, postępowania w sprawie przyznania pomocy zostały zakończone, podpisano umowy. Wprowadzone uproszczenia dotyczące ubiegania się o płatność będą miały zastosowanie także do realizowanych obecnie operacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.