Jak podają posłowie, polska gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generują blisko 37 mld złotych dla krajowego PKB i w których zatrudnienie znajduje blisko milion osób.

Epidemia bardzo dotknęła ten sektor gospodarki.

Złożony w Sejmie projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorców z branży gastronomicznej poprzez uruchomienie programów pomocowych oraz uproszczenie procedur podatkowych. „Zasadnym jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT wynoszącej 5% dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), z jednoczesnym zachowaniem przepisów chroniących podmioty handlu detalicznego” – podają posłowie i „podkreślają, iż ochrona przedsiębiorców z branży handlu detalicznego jest realizowana poprzez zachowanie dotychczasowych wyłączeń ustawowych i utrzymanie jednakowej stawki podatku VAT dla jednakowych produktów, niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży.”

Jak podają projektodawcy, do obniżenia stawek podatku od towarów i usług, mającego na celu wsparcie przedsiębiorców z branży gastronomicznej, zdecydowali się ustawodawcy w innych krajach Unii Europejskiej oraz Europy, w tym m.in: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Projektowane obniżenie podatku VAT będzie wywierało pozytywne skutki gospodarcze, bo o ile w pierwszym okresie obowiązywania ustawy dojdzie do zmniejszenia wpływów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług, to jednak w dłuższej perspektywie czasowej niski poziom opodatkowania wpłynie na ograniczenie tzw. ,,szarej strefy”, a także poprzez obniżenie cen usług gastronomicznych zwiększy atrakcyjność lokali gastronomicznych i tym samym poziom konsumpcji, co korzystnie wpłynie na budżet.

Poza tym miałoby to korzystny wpływ na zatrudnienie i ograniczenie inflacji.