Jak przekazano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest "opracowanie regulacji prawnych dających podstawę wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2021-2027".

Projektowana ustawa będzie regulować kwestie treści i struktury przyszłego programu operacyjnego w szczególności podziału na priorytety oraz środki - wskazano.

Większość rozwiązań przyjętych w projekcie ma opierać się o rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Rozwiązania analogiczne do obecnych zostaną zastosowane w przypadku warunków przyznania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji czy kontroli - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Jednym z nowych działań będzie poprawa bezpieczeństwa na morzu

Jak dodano "z uwagi na fakt, iż projekt nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury przewiduje również nowe obszary wsparcia, takie jak działania z zakresu bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia niebieskiej gospodarki - projektowana ustawa odnosić się będzie również do tych zagadnień".

Różnicą, w stosunku do rozwiązań ustawowych przyjętych w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) będzie podział instytucjonalny.

Rolę instytucji pośredniczących pełnić będą wojewodowie: zachodniopomorski, pomorski, warmińsko - mazurski, wielkopolski i lubelski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnić będzie rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wypłaty przyznanej pomocy.