W piątek Senat głosował nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Izba wyższa poparła wprowadzenie do ustawy poprawek, rekomendowanych przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie zarekomendowali cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa ma uprościć procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Zarekomendowana podczas posiedzenia poprawka nr 1 ma na celu zapewnienie spójności proponowanych przepisów art. 12b zmienianej ustawy w sposobie odwoływania się do zabudowy zagrodowej oraz wyłączanych z produkcji pod tą zabudowę gruntów rolnych.

Celem poprawki nr 2 jest "doprecyzowanie proponowanego przepisu przez określenie, że wskazane w nim powiadomienie jest składane jednocześnie z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji".

Z kolei poprawka nr 3 ma na celu zredagowanie proponowanego przepisu zgodnie z wymogami Zasad techniki prawodawczej.