- Czy ministerstwo planuje wprowadzić program dofinansowania inwestycji w biogazownie – pytał wczoraj w Sejmie poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. - Na jakim etapie są prace zmierzające do wprowadzenia kompleksowego rozwiązania dotyczącego odnawialnych źródeł energii i dlaczego proces dotyczący tych prac, jego tempo jest tak spowolnione? Jeszcze pytanie, czy planowane są akcje propagujące wykorzystanie energii otrzymanej z biogazowni.

Wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz podkreślił, że rozwój energetyki odnawialnej w Polsce następuje w ramach obowiązujących przepisów prawa, jak też istniejących i planowanych mechanizmów wsparcia.

- Jeśli popatrzymy na wskaźniki udziału, rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych, to okaże się, że one przewyższają poziom zadań planowych wyznaczonych krajowym planem działania 2020 - stwierdził.

Za najpilniejsze do uregulowania uznał zadania przede wszystkim związane z nowym systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, w tym wsparcia związanego z biomasą. - W ramach pakietu ustaw energetycznych chcemy również uregulować liczbę operatorów systemu przesyłowego, nadzór nad tym systemem przesyłowym, kwestię ustanowienia niezależności prezesa URE, zagadnienia związane z inteligentnym opomiarowaniem, kwestie finansowania dróg krajowych czy też kwestie wsparcia dla tzw. odbiorców wrażliwych.

Zakres uregulowań i sprzeczne interesy, których dotyczą, powoduje przewlekłość postępowania:

- W rezultacie szereg tak ważnych zagadnień, które są ujmowane w pakiecie ustaw energetycznych, generalnie rzecz biorąc, budzi szereg emocji, wymaga dyskusji z różnymi środowiskami, grupami interesów. W rezultacie proces ten istotnie przeciąga się w czasie, niemniej prace te są już na etapie końcowym – zapewnił wiceminister.

Na ukończeniu są prace związane z tzw. małym trójpakiem.

- Szereg tych rozwiązań zostanie następnie przeniesiony, znajdzie miejsce w ustawie o odnawialnych źródłach energii, a więc będzie w związku z tym mogło to być wykorzystane w tym podstawowym akcie legislacyjnym konstytuującym rynek odnawialnych źródeł energii. Prace są na ukończeniu i liczymy na to, że w nieodległej perspektywie czasowej, jak tylko tzw. mały trójpak energetyczny zostanie uchwalony, te kwestie zostaną przedłożone do dalszych prac legislacyjnych.

Wiceminister sprecyzował, że jeśli mały trójpak zostanie uchwalony jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami, to mniej więcej dwa tygodnie później do dalszych prac trafią projekty ustaw związanych z dużym trójpakiem.