I czas najwyższy. Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Więcej o projekcie:

Będą zmiany w przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej

Projekt konsultowano długo.

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej dyrektywy państwa członkowskie miały przyjąć, opublikować i przekazać Komisji przepisy wdrażające dyrektywę przed 1 maja 2021 r. W związku z niewykonaniem tego obowiązku we wskazanym terminie Komisja Europejska w dniu 23 lipca br. wszczęła przeciwko Polsce postępowanie naruszeniowe. Termin udzielenia odpowiedzi na zarzuty formalne Komisji upływa 27 września 2021 r.

Postępowanie naruszeniowe w tej sprawie prowadzone jest w oparciu o art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Należy zatem spodziewać się, że jeżeli dojdzie do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, Komisja będzie w niej wnioskować o nałożenie na Polskę ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej. Z tego względu należy dążyć do jak najszybszego przyjęcia procedowanych regulacji i niezwłocznego przekazania Komisji Europejskiej informacji o przepisach przyjętych w celu wdrożenia dyrektywy” – ostrzegał już Konrad Szymański, minister do spraw Unii Europejskiej.

  

Unijny ład po polsku

Tymczasem przedłużenie prac nad projektem pozwala teraz traktować go jako element Polskiego Ładu.

„Polski Ład zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników. Chodzi m.in. o zdefiniowanie 16 nieuczciwych praktyk handlowych, w relacjach między przedsiębiorcami, w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Dzięki nowym rozwiązaniom dostawcy produktów rolnych i spożywczych będą mieli większą pewność funkcjonowania na rynku krajowym. Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na konkurencyjność gospodarki oraz przedsiębiorczość w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe rozwiązania zapewnią odpowiedni poziom życia ludności wiejskiej, co stanowi cel wspólnej polityki rolnej” – twierdzi Ministerstwo Rolnictwa na swojej stronie internetowej.

 

Co jest nieuczciwe?

Podano przy tym następujące „najważniejsze rozwiązania” projektu:

„Zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które są bezwzględnie zakazane m.in.:

- zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty;

- anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia;

- bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy.

 

Zdefiniowano 6 nieuczciwych praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą m.in.:

- zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, nie płacąc za te niesprzedane produkty;

- pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;

- żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji.

Wprowadzono procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W takim przypadku, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze.

Rozszerzono definicje produktów rolnych i spożywczych. Chodzi m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników.

Zmieniono definicję nabywcy – będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.”

Termin implementacji dyrektywy minął 1 maja br. a przepisy wdrażające dyrektywę 2019/633 powinny być stosowane najpóźniej od dnia 1 listopada 2021 r., przygotowane nowe rozwiązania mają – zgodnie z projektem - wejść w życie 1 listopada 2021 roku.

W załączniku projekt złożony w Sejmie.