Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, mają na celu m.in.:

- dodanie nowego rozdziału pt.: „Przekształcenie spółdzielni”, który wprowadza możliwość przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową (z wyłączeniem banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych);

- skreślenie artykułów, które dotyczyły wprowadzenia ulg podatkowych dla spółdzielni i skutkowałyby zmianami w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych;

- wprowadzenie zmiany, na skutek której organem Krajowej Rady Spółdzielczej będzie Rada Nadzorcza, a nie Komisja Spółdzielcza;

- skrócenie terminu wyłożenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółdzielni z opinią biegłego rewidenta wraz z raportem w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim przed terminem walnego zgromadzenia z 30 dni na 15 dni;

- wprowadzenie dodatkowych zadań dla Komisji Nadzoru Lustracyjnego i zasad jej funkcjonowania;

- zmianę sposobu wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego.

Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, dotyczą m.in. zmiany zasad dziedziczenia udziałów członka spółdzielni przez spadkobierców, zasad wnoszenia wkładów na własność spółdzielni i ich wypłaty przez jej członków oraz zasad działania lustratorów i przeprowadzania lustracji w spółdzielniach.

Wyznaczono do 26 sierpnia br. termin dla ministra właściwego ds. członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii. W porządku rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu nie ma tej ustawy, ale jest bardzo prawdopodobne, że Sejm zajmie się nią – jeśli nie na tym, to na następnym posiedzeniu.