Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W zamyśle miała ona stwarzać rolnikom możliwość odzyskania podatku zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielu wnioskujących o należny zwrot spotykało się jednak z odmową, z powodu kodów towarowych CN na fakturach za paliwo, które nie zostały w przepisach uwzględnione.

Przyczyną zamieszania była ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która zmieniła ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zastępując kody Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie. W następstwie ujednolicenie kodów CN powyższa ustawa znowelizowała art. 1 ustawy o zwrocie akcyzy, stanowiąc, że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Nie uwzględniono w katalogu oleju napędowego B7 klasyfikowanego do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, przez co – od 1 stycznia 2019 r. – nabywcom tego oleju nie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego. Nowelizacja miała na celu odtworzenie właściwego katalogu olejów napędowych, przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy. Do listy dodano olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

Przy okazji nowelizacja wydłuża pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa do 31 marca. W przypadku złożenia wniosku między 1 lutego a 31 marca 2019 r. zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r., a wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r. Sprawy objęte postępowaniami już wszczętymi na podstawie przepisów ustawy o zwrocie akcyzy i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, będą rozpatrywane w myśl poprawionych regulacji.

W myśli zatwierdzonej noweli rolnicy, którzy uzyskali wcześniej decyzje odmowne w kwestii zwrotu akcyzy, w przypadku gdy wniosek o zwrot dotyczył oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19, mogą wnioskować (w terminie do dnia 31 marca 2019 r.), o zmianę decyzji. Podobnie mogą postąpić rolnicy, którym wydano decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ale nieuwzględniające oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19.

W opinii KRIR, nowelizacja nie rozwiązuje wszystkich problemów rolników, starających się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. 27 lutego br., gdy nowelizacja czekała jeszcze na podpis prezydenta, samorząd rolniczy zwrócił się do Szefa Kancelarii Sejmu, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku uwzględnienia w procedowanej ustawie następujących kodów CN: 2710 19 41, 2710 19 42, 2710 19 49, oraz 3824 90 91. Jak zauważył KRIR, paliwa z w/w kodami były uwzględniane przy zwrocie podatku akcyzowego do dnia wprowadzenia nowelizacji z dnia 9 listopada 2018 r. „Zarząd KRIR postanowił nie występować do Prezydenta o zawetowanie ustawy. Zwrócił się natomiast do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, wystąpił o pilną nowelizację, która uwzględnieni w/w kody w procedurze zwrotu podatku.” – czytamy w komunikacie KRIR.