Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi została uchwalona 17 listopada 2021 r. Od 2017 r. obowiązywała w Polsce podobna ustawa, ale o nieco węższym zakresie.

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wprowadzono zmiany polegające m.in. na rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych; zmianie definicji nabywcy; zdefiniowaniu praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nabywcy względem zbywcy produktów rolnych i spożywczych (praktyki zostały podzielone na bezwzględnie zakazane oraz dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej oraz określają, na czym polega znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wówczas straci moc ustawa tym samym tytule, która dotychczas obowiązywała.