Wystarczy, że wniosek zostanie złożony przed upływem czasu, na który użytkowanie było ustanowione. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego (sygnatura akt: III CZP 94/11), o której pisze „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie. Z  kolei art. 236 § 2 kodeksu cywilnego stanowi, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu  wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia, a odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny. Dodajmy, że umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania musi być zawarta w formie aktu  notarialnego (§ 3 art. 236 kodeksu cywilnego). Zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2  kodeksu cywilnego  może nastąpić także po upływie okresu, na  jaki prawo to zostało ustanowione – cytuje gazeta uchwałę Sądu Najwyższego.