Jak informuje resort rolnictwa, Komisja Europejska zgodziła się dziś na to, aby w 2022 roku rolnicy mogli prowadzić produkcję również na ugorach, które powinny być - zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczone tylko na zazielenianie.

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Co bardzo ważne - na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin.

Co również istotne - odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Przypomnijmy, "uwolnienie potencjału produkcji rolnej, głównie uprawy roślin białkowych. Ze względu na konieczność zaopatrzenia w surowce paszowe sektora produkcji zwierzęcej. W tym celu wykorzystanie gruntów odłogowanych w UE" - Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa zapowiedział już na początku marca:

Na zaniechanie ugorowania wskazywał ostatnio także lubelski samorząd rolniczy:

Publikacja dzisiejszej decyzji Komisji jest przewidziana w przyszłym tygodniu.

Aktualnie w MRiRW trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych.

Grunty ugorowane w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów proekologicznych to grunty, na których nie jest prowadzona produkcja rolna. Dodatkowo, grunty te muszą od 5 lat pozostawać gruntami ornymi.
W okresie od 1 stycznia do 31 lipca grunt powinien być ugorowany (po upływie tego terminu będzie możliwe rozpoczęcie produkcji rolnej).

W przypadku gruntów ugorowanych, uznaje się je za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 października.

Na ugorach uznawanych za obszar proekologiczny:

- obowiązuje zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia,
- dopuszcza się stosowanie herbicydów w celu przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej roślinności (zgodne z zasadą wzajemnej zgodności),
- dopuszcza się wysiew mieszanek nasion roślin polnych w celu zwiększenia korzyści płynących z różnorodności biologicznej, pod warunkiem, iż nie są one wykorzystywane w celach produkcyjnych i do skarmiania zwierząt.