- W nowym okresie programowania nie będzie PROW – podał podczas dzisiejszych obrad sejmowej KRiRW wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. - Będzie tylko Krajowy Plan Strategiczny, i Krajowy Plan Strategiczny będzie zawierał zapisy, w szczególności, zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczące, w jaki sposób kraj członkowski będzie chciał realizować cele ogóle i cele szczegółowe związane z I i II filarem, czyli w szczególności: płatności bezpośrednie, regulacje rynkowe i wszystkie instrumenty związane z dotychczasowym PROW-em. Kraj członkowski będzie miał większe możliwości wybierania instrumentów i narzędzi do  realizacji Krajowego Planu Strategicznego.

Unia określiła cele ogólne i szczegółowe, które państwa mają realizować, według własnych koncepcji.

Więcej:

Unia trzyma się za kieszeń

Dopłaty muszą być utrzymane, skoro jest wspólny rynek

Obecnie grupy robocze omawiają Krajowy Plan Strategiczny.

Jak podał wiceminister, „Zaproponowane przez KE szerokie typy operacji ukierunkowane na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich obejmują operacje związane ze zobowiązaniami środowiskowymi, klimatycznymi, wspieraniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi i wynikającymi z wdrożenia wymogów obowiązkowych dyrektyw środowiskowych, modernizacją gospodarstw rolnych, wsparciem osób po raz pierwszy podejmujących działalność rolniczą, różnicowaniem dochodów w gospodarstwach rolnych, różnymi formami współpracy podmiotów działających w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich, w tym kontynuowanie współpracy na rzecz wdrożenia innowacji, podejścia Leader oraz wsparcia dla nowoutworzonych grup producentów rolnych. Działaniami uzupełniającymi, które będą realizowane z EFRROW są operacje związane z zapewnieniem usług doradczych i transferu wiedzy do rolnictwa”.

Jak zaznaczono w przekazanej komisji informacji, proponowany obszar wsparcia nie obejmuje wszystkich dotychczasowych instrumentów wsparcia z obecnego PROW, przykładowo nie ma wsparcia do przetwórstwa rolno-spożywczego czy mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Wiceminister stwierdził, że trwają na ten temat rozmowy w KE.

Rozwój obszarów wiejskich ma iść w parze z polityką spójności. Jak ocenił wiceminister, następuje przeniesienie odpowiedzialności na kraj.