Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy wprowadzającej możliwość uruchomienia  nowego poddziałania PROW: „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach tego poddziałania określi minister w rozporządzeniu. Regulacje prawne dla nowego poddziałania będą podobne do tych określonych dla poddziałania „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w zakresie wsparcia na zalesienie (jednorazowa płatność na założenie) – zapowiedziano w uzasadnieniu.

Tryb przyznawania wsparcia ma być tożsamy z przyznawaniem wsparcia na zalesianie. Wsparcie na „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” będzie przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, w drodze decyzji administracyjnej.

Ponieważ jest to działanie inwestycyjne, będą ustanowione kryteria wyboru operacji.

Nieco więcej o tym poddziałaniu powiedziano podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW 25 czerwca 2018 r. K. Pawlikowska, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich, informowała wówczas, że w decyzji KE, dotyczącej modyfikacji PROW 2014-2020 zostało zapisane, że „poddziałanie będzie premiowało inwestycje zwiększające różnorodność biologiczną oraz wpływające na osiąganie celów w zakresie wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego istniejących drzewostanów w wieku 11-60 lat”. Jak mówiła, premiowane mają być inwestycje przylegające do śródlądowych wód powierzchniowych, a także lasy ochronne – chroniące zasoby przyrody i krajobrazu przed degradacją, utratą walorów, zanieczyszczeniem lub działaniem czynników zewnętrznych. Premiowane mają też być lasy położone na terenie parków narodowych, rezerwatów oraz obszarach Natura 2000. Kryterium rozstrzygające (stosowane w przypadku takiej samej liczby punktów) przewiduje, że pierwszeństwo będą miały inwestycje ubiegające się o niższe wsparcie. Minimalna liczba punktów to 8.

Nowe poddziałanie ma być uruchomione w ramach budżetu przewidzianego na działanie zalesieniowe.

Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach dotyczą przede wszystkim wdrażania działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz zmian wynikających z upoważnienia CDR w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020. Mają też przyspieszyć ocenę operacji i wypłatę środków partnerom KSOW.