Spis rolny obejmuje swoim zakresem podmiotowym całą populację gospodarstw rolnych.

Zadanie organizacji spisów powszechnych zostało powierzone Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).

Spis zostanie przeprowadzony w Polsce w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE - zakłada rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Podstawowe cele PSR 2020 to:

1)            zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

2)            analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,

3)            wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),

4)            aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

W projekcie ustawy znalazł się przepis, który nakłada obowiązek udziału w spisie rolnym na podmioty nim objęte oraz udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi przez użytkowników gospodarstw rolnych.

Przewidziane są trzy metody zbierania danych bezpośrednio od użytkowników gospodarstw rolnych:

1)            samospis internetowy – samodzielne wprowadzenie danych za pośrednictwem interaktywnej aplikacji;

2)            zebranie danych od użytkownika przez rachmistrza spisowego drogą wywiadu telefonicznego wspomaganego przez komputer (CATI);

3)            zebranie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego przez rachmistrza spisowego drogą wywiadu bezpośredniego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego (CAPI).

Zasada tajemnicy statystycznej obejmuje wszystkie dane jednostkowe identyfikowalne, w sposób nieprzewidujący żadnych wyjątków i odstępstw.

Całkowity koszt powszechnego spisu rolnego wynosi 243 000 tys. zł, z czego:

– 225 753 tys. zł finansowane będzie ze środków budżetu państwa,

– 17 247 tys. zł ze środków UE.