Wszystkie kluby opozycyjne (KO, Lewica, KP) i koła poselskie (Konfederacja Polska 2050, PPS), poza kołem Kukiz'15, krytycznie odnieśli się do tego projektu ustawy. Jednakże zauważono też, że są tam również dobre rozwiązania dla rolników jak np. sprawy oddłużenia gospodarstw. Dlatego posłowie zapowiedzieli, że choć projektu nie poprą, wstrzymają się od głosu.

Jak wskazał Maciej Górski (PiS), zmiany w ustawie dotyczą trzech obszarów: kwestii ułatwiających zatrudniania pracowników, oddłużania rolników oraz umożliwienia powołania spółki IT. - Ustawa jest bardzo korzystna dla rolników, usprawni ona pracę Agencji i zapewni ciągłość działalności w obszarze informatycznym - powiedział poseł.

- Zmiany są bardzo rozbudowane i znaczące, ale budzące bardzo wiele zastrzeżeń i nie dopracowane - mówiła Anna Wojciechowska (KO). Przypomniała, że z tego powodu jej klub zgłosił podczas I czytania projektu wniosek o jego odrzucenie. Posłanka zaznaczyła, że najwięcej kontrowersji wzbudza propozycja utworzenie spółki IT do obsługi ARiMR. Jednocześnie zaznaczyła, że w projektowanej ustawie są rozwiązania korzystne dla rolników i de facto powinny być procedowane dwa projekty - jeden o utworzeniu spółki a drugi dotyczący pozostałych rozwiązań.

Równie krytyczny do nowych przepisów był Arkadiusz Iwaniak (Lewica), który zwrócił uwagę na możliwość zatrudniania doradców prezesa bez żadnego konkursu. Kolejną sprawa jest utworzenie spółki - "wam chodzi tylko i wyłącznie o to żeby wyprowadzić finansowanie i uwłaszczyć się na majątku budżetowym" - mówił poseł. Do takich twierdzeń przekonuje uzasadnienie do projektu, w którym wskazuje się, że obecny zasób osobowy nie jest w stanie sprostać wymaganiom informatycznym, ale ci sami ludzi po wyprowadzeniu do spółki już będą potrafili sprostać wymogom - argumentował. Jego zdaniem, wyprowadzenie źródeł finansowania jest po to, by stworzyć stanowiska "dla swoich".

Według Stefana Krajowskiego (KP) projekt nowelizacji - "to kolejny krok w kierunku zawłaszczania i upolityczniania struktur państwa, upartyjniania i ograniczania kontroli instytucjonalnej, społecznej nad wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej". Jako złą zmianę określił zniesienie kontroli ministerstwa finansów nad ARiMR (poponuje się by przejął ją minister rolnictwa). Zwrócił też uwagę na dokonywane zmiany kadrowe na rządów PiS. Jego zdaniem "bulwersujące" są propozycje dotyczące utworzenia spółki IT.

Za rozwiązaniami w projekcie opowiedział się natomiast Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Jego zdaniem, rolnikom potrzebna jest cyfryzacja i dlatego widzi celowość utworzenie własnej spółki ARiMR, która będzie tworzyła programy informatyczne dla rolników. - Jest to jedyna możliwość, by oszczędzić "papierologii", która w tej chwili jest, a jest jej bardzo duża - mówił. Chwalił też propozycje dot. oddłużenia rolników. Zdaniem posła, mianowanie pracowników bez konkursu ma też dobre strony, bo można w tym samym trybie ich odwołać, bez żadnego uzasadnienia.

Podczas prac w sejmowej komisji rolnictwa do projektu zostały wniesione przez PiS poprawki dot. oddłużenie rolników, zaproponowano umorzenie odsetek od przeterminowanych długów pod warunkiem spłaty kapitału; stworzono możliwość dokonywania cesji części płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, by opłacić w ten sposób składki ubezpieczeniowe; wprowadzono poprawki do ustawy okołobudżetowej ws. subwencji kanalizacyjnej, którą gminy będą mogły przeznaczyć na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt ustawy wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Projektowana nowelizacja reguluje tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona ma być także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji.