- Jest to akt jednolity, nowy, teraz wprowadzany. Wdrażając zmiany z prawa Unii Europejskiej, projektowana ustawa określa tryb zgłaszania win gronowych wytwarzanych z winogron krajowych do objęcia ochroną ich nazw jako nazw pochodzenia. Dlatego też umożliwia ono producentom zainteresowanym wyrobem takiego wina podjęcie działań mających na celu utworzenie regionów produkcji win wysokiej jakości, tak jak jest to praktykowane w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej – powiedział Tadeusz Nalewajk, prezentując posłom projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Ustawa inaczej definiuje poszczególne napoje winiarskie, wprowadza zmiany w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, t.j. takich, które nie są regulowane przepisami UE o organizacji rynku wina. Ma również na celu poprawę możliwości odróżniania wina owocowego od napojów winopodobnych oraz fermentowanych napojów winiarskich od wina gronowego.
- Zmiany definicji wyrobów zapewnią możliwość odróżniania alkoholizowanych wyrobów winiarskich od wyrobów uzyskanych bez dodatku alkoholowego – powiedział minister Nalewajk. – To jest już sama procedura produkcji i mnogość różnych wyrobów z tym związana. Dlatego w zmianie tej również dąży się do poprawy wizerunku wina oraz wyrobów produkowanych bez dodatku alkoholu, słodzików i innych substancji, czyli z samych owoców. Również w celu poprawy wizerunku wina owocowego utworzono definicję wina owocowego markowego, produkowanego wyłącznie ze świeżych owoców lub moszczu z tych owoców.
Ustawa określa również udział owoców w tzw. nastawach na wino owocowe, gdyż dotychczas stosuje się przede wszystkim koncentraty soków. Wprowadza uproszczone zasady wyrobu przez posiadaczy własnych gospodarstw sadowniczych lub pszczelarskich. Ustawa nie dotyczy wyrobu wina sposobem własnym, niewprowadzanego do obrotu.
Projekt trafił do dalszych prac w komisji. (m)