Minister rolnictwa przygotował i skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 , obejmującego zasady tych płatności w 2020 r.

Projektowana zmiana przepisów ma zapewnić równe traktowanie beneficjentów pomocy finansowej w ramach działań PROW objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli oraz beneficjentów w ramach systemu płatności bezpośrednich, a także pozwolić na skoordynowanie procedur kontrolnych w odniesieniu do wszystkich beneficjentów.

Od 2019 roku płatności dla działań PROW 2014–2020, objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli, wypłacane są od 1 grudnia, tak jak dopłaty bezpośrednie, można ubiegać się o nie w zasadzie na jednym formularzu, a w ustawie wprowadzono już dostosowanie przepisów w zakresie wypłaty zaliczek na poczet pomocy finansowej z PROW do rozwiązań stosowanych w ramach systemu płatności bezpośrednich – zatem jest podstawa do wydania rozporządzenia dotyczącego płatności obszarowych z PROW na 2020 rok.

W tym roku UE dopuściła odstępstwo od przepisów regulujących kwestie zaliczek, obejmujące terminy, wysokość i zasady tych wypłat. Pozwala to zwiększyć zaliczki płatności z PROW do 85 proc. (z 75 proc.) i bezpośrednich do 70 proc. (z 50 proc.) i ograniczyć kontrole.

Więcej: Zaliczki dopłat w 2020 będą wyższe, a kontroli będzie mniej

Jak podano w uzasadnieniu ministerialnego projektu rozporządzenia, także polskie gospodarstwa doświadczyły trudności w związku z pandemią i suszą: „W 2020 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań”.

Zaradzić temu mają zaliczki.

„Wypłata zaliczek na poziomie 85% od dnia 16 października 2020 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw. Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (tj. zaliczek na poczet: premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności ONW). Zaliczki na poczet pomocy finansowej w ramach przedmiotowych działań objętych PROW 2014–2020 będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2020 r.” – zaznaczono.

Jak wyliczono, z zaliczek skorzysta w ramach:

- „Wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” ok. 2 tys.,

- „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” ok. 77 tys.,

- „Rolnictwa ekologicznego” ok. 16,6 tys.,

- „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” ok. 750 tys. osób.

Zaliczki płatności bezpośrednich można w tym roku wypłacić w wysokości 70 proc., tak jak w przypadku płatności z PROW - już po zakończeniu kontroli administracyjnych (czyli bez obowiązku zakończenia kontroli na miejscu).

Więcej o zaliczkach dopłat bezpośrednich w tym roku czytaj:

Zaliczki dopłat i płatności z PROW od 16 października