Miałoby to zależeć od oceny, czy wapnowanie jest zabiegiem agrotechnicznym czy też służącym ochronie środowiska.

„Dofinansowanie wapnowania ze środków publicznych, w sytuacji, gdy jest to efektem praktyki rolniczej prowadziłoby do zmniejszenia kosztów prowadzenia tej działalności i tym samym mogłoby naruszyć zasady udzielania pomocy publicznej. W przypadku uznania wapnowania gleb za działanie agrotechniczne związane z produkcją żywności, należałoby przeanalizować, czy do działań tych stosuje się zasady udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnym” – zauważa wiceminister środowiska Sławomir Mazurek w odpowiedzi na interpelację posłów z Klubu Kukiz.

Norbert Kaczmarczyk, Maciej Masłowski, Jarosław Sachajko i Paweł Szramka zapytali o planowane mechanizmy wsparcia wapnowania.

„W ocenie Ministerstwa Środowiska, w sytuacji, gdy wfośigw uznają, że finansowanie wapnowania gleb może przyczynić się do polepszenia jakości środowiska w ich regionie, a dodatkowo udowodnione zostaną środowiskowe przesłanki wykonania takiego zabiegu – nie identyfikuję zasadniczych przeszkód, aby takie działania nie mogłyby być wspierane” - ocenił wiceminister i dodał, że zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie opracowania kryteriów, za pomocą których możliwe będzie dokonanie oceny, czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym czy też służącym ochronie środowiska.

W 2008 r., w związku z opinią ministra środowiska na temat braku zasadności wspierania finansowego przez WFOŚiGW wapnowania gleb użytkowanych rolniczo, dofinansowanie takie wstrzymano. Aktualnie tylko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela wsparcia finansowego w tym zakresie.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w styczniu 2017 r. do prognozy wydatków budżetowych na lata 2017-2020 zgłosiło zapotrzebowanie na przeznaczenie środków finansowych na wdrożenie od 2018 r. Programu wapnowania gleb w wysokości 100 mln zł.

Przedmiotowy program wsparcia wapnowania gleb bazowałby na założeniach programu opracowanego już w 2012 r., jako program pomocowy nakierowany na udzielanie pomocy ze środków finansowych budżetu państwa w ramach zasady de minimis zgodnej z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9)” – poinformował z kolei minister Krzysztof Jurgiel.