Problem dotyczył młodego rolnika, który 10 stycznia 2011 r. przejął gospodarstwo po ojcu. Trzy dni później przesłał do dyrektora ARiMR wniosek o wpis do rejestru producentów mleka z indywidualną kwotą przejętą po ojcu. Tego samego dnia złożył wniosek o pomoc na zakup sprzętu rolniczego w ramach restrukturyzacji sektora mleczarskiego. Do rejestru producentów został wpisany 20 stycznia. Odmówiono mu jednak pomocy na restrukturyzację, argumentując, że nie był wpisany do rejestru w dniu składania wniosku, nie spełnił więc wymogów rozporządzenia ministra rolnictwa z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja”. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył to rozstrzygnięcie ARiMR do sądu.

Zdaniem RPO w rozporządzeniu nie ma zapisanego wymogu legitymowania się wpisem do rejestru w dniu składania wniosku. Ustawodawca określił, że tylko warunek przysługiwania indywidualnej kwoty mlecznej musi być spełniony w dniu składania wniosku. Wpis do rejestru musi być natomiast w dniu przyznania pomocy. Przepis jest niejednoznaczny – potrzebna jest wykładnia sądu .

WSA uznał racje RPO i uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu sąd podał, że ubiegającym się o pomoc unijną jest osoba fizyczna od momentu złożenia wniosku do wydania rozstrzygnięcia. W tym czasie ubiegający musi zostać wpisany do rejestru producentów. W momencie składania wniosku należy mieć przyznaną indywidualną kwotę mleczną.

Rolnik spełniał więc warunki do rozpatrzenia wniosku o unijne wsparcie.

Wyrok jest nieprawomocny, napisała o nim „Rzeczpospolita”.