W latach 2007 – 2011 wydano łącznie 171 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, podczas gdy w latach 2000-2006 jedynie 14. Według stanu na 1 grudnia 2012 r. w Polsce obowiązywały 252 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tylko na poszukiwanie gazu łupkowego wydano 112 koncesji, łączna powierzchnia wszystkich udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż z formacji łupkowych wynosi ponad 91 tys. km kw., co stanowi około 29 proc. powierzchni Polski.

Ministerstwo Środowiska, widząc potrzebę nowego uregulowania, przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory).

Przewiduje w nim wydawanie jednej koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie. Przyjęcie tej formuły daje pewność inwestorom, że po wywiązaniu się z obowiązków określonych koncesją w jej fazie rozpoznawania będą mieli wyłączne prawo do wydobywania węglowodorów. Koncesja na rozpoznawanie lub wydobywanie będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 30 lat - zapowiedziano.

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie, projekt ustawy rezygnuje z obowiązku uzyskania koncesji na poszukiwanie węglowodorów, wprowadzając jednocześnie możliwość prowadzenia badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów na podstawie projektu robót geologicznych podlegającego zgłoszeniu. Organem właściwym dla zgłoszenia projektu jest minister właściwy ds. środowiska.

Zapowiedziano też znacznie większe opłaty eksploatacyjne. Praktyka prac poszukiwawczych i rozpoznawczych wskazuje na potrzebę szerszego uwzględnienia interesów społeczności lokalnych – podano w uzasadnieniu. Dlatego projektowana zmiana systemu redystrybucji dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej obejmie zarówno gminy, powiaty jaki i województwa. Po raz pierwszy powiaty i województwa uzyskują prawo do części opłat eksploatacyjnych (odpowiednio każde po 15 proc.) a udział gmin w dochodach z tytułu opłat za węglowodory pozostaje na dotychczasowym poziomie. Ze względu na zwiększenie stawek opłat, dochody samorządów wszystkich szczebli znacznie wzrosną.