Projekt ustawy włącza do polskiego porządku prawnego przepisy prawa Unii Europejskiej - dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE oraz dyrektywę Rady 2008/115/WE.

Wdrożenie pierwszej dyrektywy (w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji) następuje poprzez włączenie do ustawy o cudzoziemcach nowego rozdziału 4a. Zawarto w nim przepisy określające warunki udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce z zamiarem wykonywania wysoko kwalifikowanej pracy.

Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej. Przewidziano, że termin załatwienia sprawy ma wynosić 90 dni. Wojewoda będzie zobowiązany ustalić m.in., czy: cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia kryterium progu wynagrodzenia oraz czy pracodawca może wykorzystać oferty pracy istniejące na lokalnym rynku pracy.

Ustalenia te będą przekazywane wojewodzie przez starostę - ich podstawą będzie analiza rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy lub oświadczenie o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Wydając decyzję na udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wojewoda zbada wysokość wynagrodzenia ustaloną w umowie o pracę.

Decyzja administracyjna dotycząca zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ma zawierać również dodatkowe informacje, takie m.in. jak: dane pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca, stanowisko, na jakim zostanie on zatrudniony oraz warunki zatrudnienia.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji będzie mógł pozostać w Polsce również w przypadku czasowego braku zatrudnienia.

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE oznacza, że zmienią się także przepisy dotyczące łączenia rodzin oraz przepisy o udzielanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wdrożenie dyrektywy 2009/50/WE do prawa krajowego powoduje konieczność dokonania zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z kwietnia 2004 r. Zaproponowana zmiana ureguluje sytuację cudzoziemca, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, aby nie musiał ubiegać się o zezwolenie na pracę.

Do projektu ustawy włączono także przepisy dyrektywy Rady 2008/115/WE. Chodzi o przepisy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych w Unii Europejskiej w kwestii powrotów przebywających nielegalnie obywateli państw trzecich. Zgodnie z dyrektywą, odstępuje się od dotychczasowej praktyki wydaleń, a nacisk jest położony na dobrowolny powrót tych osób do krajów pochodzenia.

Do projektu ustawy dodano nowe przepisy, na podstawie których możliwe będzie:

 - orzekanie w decyzji o wydaleniu lub w decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski, o zakazie ponownego wjazdu do Polski lub na terytorium RP i państw obszaru Schengen; wydawanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu do Polski lub do wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen. Zakaz ponownego wjazdu będzie uzależniony od przesłanek i okoliczności, na podstawie których zdecydowano o wydaleniu z Polski. Możliwe będzie jednak cofnięcie zakazu wjazdu, jeżeli cudzoziemiec wykaże wykonanie wszystkich postanowień decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub innej decyzji, w której zawarto zakaz ponownego wjazdu. Dotyczy to również sytuacji, gdy ponowny wjazd do Polski lub na terytorium państw obszaru Schengen nastąpi ze względów humanitarnych.