ANR podaje, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. odnotowała łącznie 2284 przypadki bezumownego użytkowania gruntów Zasobu bez tytułu prawnego na powierzchnię 7942 ha. Ww. dane nie obejmują dzierżawców, którym wygasła umowa dzierżawy i którzy nie wydali nieruchomości Agencji.

W 2013 r. we władaniu 297 bezumownych użytkowników znajdowały się grunty o pow. 2308 ha. Odpowiednio w 2014 r. było 414 bezumownych użytkowników na grunty o pow. 1873 ha, a w 2015 r. 821 bezumownych użytkowników na grunty o pow. 2542 ha. Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku we władaniu 752 bezumownych użytkowników znajdowało się 1219 ha gruntów.

Z powyższych danych wynika, że powierzchnia gruntów zajmowana przez bezumownych użytkowników zdecydowanie uległa obniżeniu w 2016 r. – podkreśla ANR. Z analizy danych wynika, że średnia powierzchnia nieruchomości bezumownie zajmowana w 2016 r. wynosi 1,6 ha w porównaniu do prawie 8 ha w 2013 r.

Trudno ocenić, jaki wpływ na zmniejszenie liczby bezumownych użytkowników ma konieczność naliczenia pięciokrotnego czynszu - naliczaniem 5-krotnności czynszów dzierżawnych za bezumowne użytkowanie nieruchomości Zasobu zajmują się Oddziały Terenowe i Filie Agencji, zgodne ze swoimi kompetencjami. Agencja nie gromadzi i nie przetwarza danych statystycznych w zakresie naliczania czynszów za bezumowne użytkowanie.

Od 2016 r. płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje tylko temu, który ma do tej działki tytuł prawny.