Jak informuje Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa i europoseł, prowadzone są negocjacje trójstronne. Planowano, że spotkanie w końcu maja zakończy uzgodnienia, jednak 28 maja prezydencja Rady zwróciła się o zawieszenie rozmów, ponieważ stanowiska były nadal zbyt rozbieżne. Co ustalono, a czego nie?

Krzysztof Jurgiel podaje:

„W rozporządzeniu ws. planów strategicznych udało się uzgodnić:

•            ramy dla programów ekologicznych (art. 28) i zobowiązań rolno-środowiskowych (art. 65),

•            w odniesieniu do stawek wkładu EFRROW (art. 85) - współprawodawcy zgodzili się na stawki określone w konkluzjach dotyczących wieloletnich ram finansowych,

•            w art. 4 osiągnięto porozumienie w sprawie definicji rolnika czynnego zawodowo, która będzie obowiązkowa dla państw członkowskich, ale nie obejmuje porównania z innymi rodzajami działalności gospodarczej,

•            osiągnięto także porozumienie w sprawie definicji młodego rolnika i nowego rolnika,

•            w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych (art. 25) zawarto porozumienie w sprawie jego dobrowolnego stosowania przez państwa członkowskie i pułapu w wysokości 1 250 EUR.

•            w odniesieniu do przejściowej pomocy krajowej (art. 132a) uzgodniono mandat Rady, dodając poprawkę Parlamentu dotyczącą okresu referencyjnego.

Otwartymi kwestiami są: ustalenie wysokości środków w pierwszym filarze, które mają być zarezerwowane na ekosystemy, konwergencja wewnętrzna i tzw. wymiar społeczny WPR.

Ogólny impas w negocjacjach w sprawie planów strategicznych wpłynął negatywnie również na negocjacje w sprawie rozporządzenia horyzontalnego, w wyniku czego nie przyjęto żadnych istotnych wniosków. 

Główne omawiane punkty obejmowały następujące otwarte klastry:

a) zarządzanie finansowe i rezerwa rolna (kryzysowa): PE zaproponował pakiet z rezerwą kryzysową w wysokości co najmniej 450 mld EUR, finansowaniem w pierwszym roku z marginesów, zasadą umarzania N+3 (status quo) w pierwszych dwóch latach (a następnie powrót do N+2) oraz stopą prefinansowania w wysokości 1,5% w pierwszym roku; niestety nie osiągnięto porozumienia,

b) wykonanie (performance), w szczególności rezerwa na wykonanie: prace nie są zamknięte ze względu na powiązanie z kwestiami z planów strategicznych, takimi jak architektura ekologiczna,

c) przejrzystość i narzędzie eksploracji danych ARACHNE: Komisja przygotowała projekt kompromisu, jednak współustawodawcy nie osiągnęli porozumienia w sprawie projektu tekstu,

d) uprawnienia: akty delegowane i wykonawcze: PE zaproponował zastąpienie 8 aktów wykonawczych aktami delegowanymi w celu zapewnienia demokratycznego nadzoru i przywileju sprzeciwu PE - wymaga to dalszej dyskusji i nie sformułowano tu żadnych wniosków.

Nie zakończono także negocjacji nad rozporządzeniem ws. wspólnej organizacji rynku, podczas których osiągnięto wstępne porozumienie ws. ustalania ceny interwencji publicznej oraz organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, ale otwarte wciąż pozostają takie kwestie jak kryzysy na rynku/zarządzanie rynkiem, import produktów rolnych i rolno-spożywczych z krajów trzecich oraz odsprzedaż ze stratą.”