Rozporządzenie sprowadza się do ułatwienia dla producentów wędlin tradycyjnych – zezwala na terytorium Polski na odstępstwo od wymogów wędzenia przyjętych w UE:

„Do dnia 31 sierpnia 2017 r. zezwala się na produkcję i wprowadzanie na rynek, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów mięsnych wędzonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez udziału środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami mięsnymi wędzonymi tradycyjnie”, w których najwyższy dopuszczalny poziom zanieczyszczenia dla:

1) benzo(a)pirenu wynosi nie więcej niż 5 µg/kg,

2) sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) wynosi nie więcej niż 30 µg/kg

– zgodnie z odstępstwem wskazanym w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).”

Odstępstwo to ma zastosowanie do tych produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, które zostały zgłoszone przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia takiej działalności.

Produkty mięsne wędzone tradycyjnie, do których ma zastosowanie odstępstwo, znakuje się znakiem weterynaryjnym kwadratowym zawierającym w:

1) górnej części – litery PL;

2) środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;

3) dolnej części – litery IW.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.