Minister rolnictwa przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

Jest to następstwo zmian trzech rozporządzeń UE.

Zmiany przewidują m.in.:

- co do zasady badanie poubojowe świń ma polegać tylko na badaniu opartym o oględziny tj. bez wykonywania badania palpacyjnego (dotykowego) tuszy i narządów oraz ich nacięcia

- możliwość badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia oprócz drobiu także zajęczaków utrzymywanych w warunkach fermowych.

Od 1 czerwca rozporządzenie UE wprowadzi zmiany dotyczące kontroli włosieni w mięsie, do których również dostosowano brzmienie przepisów dotychczas obowiązujących.

Zmiana dotyczy m.in. nadawania statusu znikomego zagrożenia włosieniem dla zdrowia publicznego w związku z konsumpcją mięsa wieprzowego – uznaje się go w odniesieniu dla gospodarstwa oraz przedziału obejmującego jedno lub więcej gospodarstw stosujących określone kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich. Organem do wydawania decyzji będzie powiatowy lekarz weterynarii. Decyzje w sprawie m.in. uznania gospodarstwa lub przedziału za stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich wydawane będą na wniosek przedsiębiorcy sektora spożywczego.

Zdaniem Krajowej rady Izb Rolniczych ta nowelizacja powinna skutkować zmianą cennika na badania weterynaryjne.

Dlatego zarząd KRIR wnioskuje o zmianę rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za  czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania  tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji  Europejskiej (Dz. U.2013.388):

„Obecnie w załączniku nr 1 tego rozporządzenia w zakresie dotyczącym opłat za  nadzór nad ubojem zwierząt obowiązuje jedna stawka obejmująca łącznie badanie  przedubojowe i poubojowe, w tym badanie w kierunku włośni. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniach Komisji (UE) należałoby zróżnicować wysokość opłat ze względu na: dokonywanie badania przedubojowego w gospodarstwie,  odstąpienie od badania w kierunku włośni, wykonywanie tylko oględzin tuszy”.