To oznacza, że  o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w ARiMR wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z budżetu PROW na lata 2007 - 2013. Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba najpierw złożyć do 30 czerwca br. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o zmianę umowy. Wówczas zostanie przygotowany aneks do umowy, w którym określone zostaną m.in. termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność, a także terminy na dokonanie ewentualnych zmian we wniosku.

Udogodnienie to zostało wprowadzone, po to, aby umożliwić jak największej grupie przedsiębiorców otrzymanie dofinansowania na wykonane inwestycje z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji ARiMR nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Wydłużenie czasu na realizację inwestycji z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", nie może spowodować przekroczenia terminu jaki ARiMR ma na rozliczenie unijnej pomocy. A cały budżet PROW 2007 - 2013 trzeba rozliczyć do końca 2015 r. Aby więc wywiązać się z tego obowiązku i nie zwracać do unijnego budżetu niewykorzystanych środków finansowych, konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w umowach. I tak przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie aneksów do umów wydłużających termin realizacji inwestycji, będą mieli tylko 7 dni na złożenie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność. Nie będzie możliwe przedłużenie terminu na wykonanie przez wnioskodawcę jakichkolwiek czynności określonych w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy. Ponadto, beneficjenci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wnioski o płatność w wyznaczonym terminie, ponieważ jego przekroczenie spowoduje, że wsparcie nie zostanie wypłacone. Przedsiębiorcy muszą też koniecznie dopilnować, aby wydłużony termin na realizację inwestycji, złożenie wniosku i wypłatę przez ARiMR pomocy, był objęty gwarancją bankową. Jeżeli wcześniejsza gwarancja nie obejmuje tego okresu, należy go wydłużyć lub sporządzić nową gwarancję.

Planowane jest również wydłużenie terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 - 2013:

● Modernizacja gospodarstw rolnych;

● Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;

● Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;

● Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

● Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie w rozporządzeniach dotyczących tych działań odpowiednich zmian. Po ich zakończeniu i opublikowaniu, rolnicy i inni beneficjenci będą mogli starać się o wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosków o płatność.