Komitet Monitorujący PROW wyraził poparcie dla propozycji zmian w działaniu PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych”, Poddziałanie 5.1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

W przypadku ogrodzenia, standardowe stawki jednostkowe ustalono za wykonanie:

1) 1 metra bieżącego ogrodzenia – 230 zł (było 200 zł);

2) bramy – 2100 zł (dotąd 1820 zł);

3) furtki – 710 zł (poprzednio – 610 zł).

Pomoc w przypadku standardowych stawek jednostkowych wypłacana jest do wysokości 80% ustalonych stawek.

W uzasadnieniu podano, że stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych w roku 2018 r. i dlatego dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych.

Aktualizacja cen jednostkowych budowy ogrodzenia została przeprowadzona w oparciu o powszechnie obowiązujący standard wykonywania kosztorysów, tj. Polski Standard Kosztorysowania Robót Budowlanych opracowany w SEKOCENBUD BCO 4/2020 (IV kwartał 2020 r.) w katalogu 9832 A o tytule „Ogrodzenie z siatki”.

Trzeba przypomnieć, że to dopiero uchwała Komitetu Monitorującego PROW.

MRiRW nie wyjaśnia, kiedy przygotuje rozporządzenia i uzgodni z Komisją Europejską zmiany w PROW przyjęte 16 lutego przez KM.