Wciąż nie podano informacji o wdrożeniu trzech spośród czterech form pomocy zadłużonym gospodarstwom, przewidzianych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, która weszła w życie 8 lutego 2019 r.

Na unijną zgodę od czerwca 2018 roku czekają pożyczki i kredyty, a KOWR nie może udzielać gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia.

Więcej: Zadłużone gospodarstwa pozostają bez pomocy

Może wdrażać tylko czwartą formę pomocy przewidzianej w ustawie, jaką jest przejmowanie zadłużonych gospodarstw. KOWR informuje:

„Art. 7. 1. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne stanowi, że przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej następuje za zgodą wierzycieli, pod warunkiem przeniesienia przez ten podmiot własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten podmiot na rzecz Skarbu Państwa.

Przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne może następować od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 8 lutego 2019 r. Nie wymaga ono zgody Komisji Europejskiej, gdyż nie jest to pomoc publiczna” – wyjaśnia KOWR i dodaje, że dotychczas wpłynęło „7 wniosków o przejęcie długu przez KOWR pod warunkiem przeniesienia gospodarstwa rolnego lub jego części na rzecz Skarbu Państwa na łączną kwotę 24 mln zł”.

Przewidziany w ustawie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi w 2019 r. 329 100 tys. zł. Na 2018 r. przewidywano 140 000 tys. zł, ale ten limit przepadł, gdyż ustawa uchwalona  9 listopada 2018 r. została opublikowana 8 stycznia 2019 r. i weszła w życie po 30 dniach.

Jeśli wierzyć posłom opozycji, (a wiedza na ten temat w MRiRW jest żadna, co opisaliśmy tu: 

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw będzie... jak będzie

Są zasady restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw),

to „gigantyczne niespłacone zadłużenie gospodarstw rolnych na koniec 2018 wynosiło 400 mln zł”.

Więcej: Ardanowski musi odejść?

Więcej o zasadach restrukturyzacji: 

Ruszy restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw