Jak informuje KRIR, MRiRW nie widzi możliwości składania przez Internet wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Powodem jest konieczność – zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) – dostarczania wraz z wnioskiem faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Musi to być oryginał albo kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika agencji – a to jest nie do wykonania przez Internet.

Ministerstwo przyznało, że „w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną samego wniosku o przyznanie dopłaty, ale skutkowałoby to złożeniem wniosku niekompletnego i wymagałoby każdorazowego jego uzupełnienia przez wnioskodawcę poprzez złożenie faktury dokumentującej nabycie materiału siewnego osobiście w Biurze Powiatowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego”.

Faktura może też być wystawiona elektronicznie: „Faktura elektroniczna powinna być zarówno wystawiona, jak i otrzymana w wersji elektronicznej, co oznacza, że nie będzie fakturą elektroniczną np.: faktura wystawiona w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana i przekazana w formie papierowej, a także wystawiona w formie papierowej, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej (skan w formie PDF)".

Zauważono, iż większość rolników ubiegających się o dopłaty dysponuje fakturami tradycyjnymi, w formie papierowej, a zatem nie posiadają możliwości posłużenia się fakturami elektronicznymi, które mogłyby być przekazane elektronicznie wraz z wnioskiem. Wobec tego, resort rolnictwa poinformował, że rozważenie przez ARiMR możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego drogą elektroniczną będzie możliwe po wprowadzeniu zmian ww. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945)” – podała KRIR.